سامانه نظام پیشنهادات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
این سامانه در راستای اجرای دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها طراحی شده است. در این نظام برای همه کارکنان در تمامی سطوح فرصت لازم فراهم می شود تا با استفاده از فکر، دانش و تجربیات، پیشنهادهای سازنده و مفید خود را به دستگاه ارایه نمایند و دستگاه با بررسی و ارزیابی پیشنهادهای رسیده، زمینه اجرای مناسب ترین آنها را فراهم آورد.